بسمه تعالی
شاید سخت ترین کار برایم در ابتدا ،دست به قلم شدن برای سخن اول بود.
هرچند هیچ وقت برای من با شغلم این عمل سخت نمی آمد ولی برای اولین بار نوشتن خیلی سخت بود.
مهمترین سوا این است که برای چه و چگونه باید در این عرصه وارد شد ؟
آمدنش خیلی سخت نبود ولی با چه هدف و چگونه بودنش خیلی مهم خواهد بود.
شاید مهمترین دلیل آمدنم بازگویی مشکلات و خطرات کار خبرنگاری بود آنهم با نهاد خبری که چنجال و هجیان در آن به وفور یافت می شود.تجربه ای که بدست آوردنش برایم غنیمت بود.از همین جا برای ادامه راه از دوستان و همراهانم خواستار راهنمایی هستم که امیدوارم آن را از من دریغ ننمایند

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact