حسین (ع) 

آموخت چگونه زیستن و چگونه مردن را ….

مرگی که ابدیت را همراه دارد

شهادت می نامندش ….

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact