برادران مومن خود را به خواندن سوره مبارکه حشر برای پیروزی و مقاومت برادران مسلمانمان در غزه و نابودی خیانت کاران و حنایت کاران توصیه می کنم. 

 

به زودی سخن خواهم گفت.

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact