من اگر برخیزم 

تو اگر برخیزی 

همه بر می خیزند!

*** 

من اگر بنشینیم  

تو اگر بنشینی 

چه کسی برخیزد؟ 

... 

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact