مدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشب
فضاى عالم هستى بود غرق محن امشب 

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact