مانده ام حیران و تنها ! 

انگاه که دوستان گم می کنند ادم ها را در میان ولبشو افکار تولیدی سیاسی جاهلان. 

تهمت و برچسب زدن چه اسان است امروز. 

 

مانده ام ..... 

روزگار غرق دوستان در منجلاب زندگی و روزمرگی....!؟ 

 

بازهم خوشحالم به دغدغه هایم و دلتنگی هایم.

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact