امروز نگرانم. غزه  

با شروع جام جهانی و تمرکز افکار غمومی به افریقا نگران فجایغ دیگر در فلسطین هستم و ... 

به غزه خواهم رفت هر چند... 

 

بازهم دلتنگی از خیانت  دول عربی و .. 

بازهم دوری از ولایت توسط خواص و .. 

بازهم دلتنگی از مظلومیت و ... 

بازهم دلتنگی از فقر در ... 

بازهم دلتنگی از شعار زدگی من و تو و ... 

بازهم دلتنگی از دوری دوستان إ ولی ... 

باز هم و باز هم و ..

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact