هر روز که بیشتر در کرمان زندگی را به سر می برم بر بد قولی و خال بندی کرمانی ها بیشتر واقف می شوم و نگران و ناراحت و دلسرد.... 

امان از آنها ... 

البته همه جا خوب و بد دارند و لی از شانس بد ما بداش خوردند به تور ما ... 

اینم از دلتنگی امروز ما ...

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact