داشتم فراموش می کردم اما... 

یادش بخیر دو سال گذشته در چنین زمانی در مدینه و ... 

خداوند قسمت همه بکند . 

داستان رفتنم خیلی جالب و خواندنی است.به زودی بر روی وبلاگ قرارش می دهم. 

در ضمن قرار است خاطراتم را چاپ کنم برام دعا کنید.

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact