........................ 

و اما بعد و 

و ................................................. 

 

انگار هیچ و بازهم هیچ. 

دلگیر و .................... 

 

بار دیگر . طور دیگر و ..................... 

کدام چشمان پاک . کدام فکر پاک و ...... 

کدام دوست . با آغوشی باز و لی خنجر به دست ....... و کدامین های دیگر و باز هم هیچ ... 

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact