با دلخوری و ناراحتی می نویسم...دیشب شب خوبی نبود... 

امروز روز موفقی داشتم بچه ها کم کم دارند فعال می شوند. 

روز قدس خبرهای خوبی از ما است... 

کتابم هم همان روز رونمایی می کنم... 

غرور افرین است... 

اما بازهم دلتنگی های من و ... 

خبری از دوستان ندارم انگار... 

خلاصه التماس دعا

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact