این هم  شعری برای تمامی دوستان و همکاران جهت تغییر روحیه ..

عشق یعنی گل به جای خار باش

پل به جای این همه دیوار باش

درمیان این همه غوغا و شر

عشق یعنی کارش رنج بشر

هرکجا عشق آید و ساکن شود

هرچه ناممکن بود ،ممکن شود.....

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact