شاید بارها و بارها و با موضوعات فراوان درباره ننوشتن توسط یک اهل قلم و دارای رسانه صحبت شده که برخی نقد سازنده بوده و دیگری... 

نمی دانم روزه سکوت یک خبرنگار را چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد اما هرچه هست چیز خوبی نباید باشد ؟؟!!! البته  خودم سالهاست آن را به خوبی لمس کرده ام اما شرایط بنده با دوست عزیزم در کرمان نیوز  کمی متفاوت است . 

البته سر این موضوع که ایشان تا چه حد می خواهند محافظه کاری نمایند و سکوت نمایند و تا کی و نتیجه آن چه خواهد بود باید بررسی شود ؟ اما به وجود آمدن چنین وضعیتی آنهم وقتی مسبب آن عدم مدیریت و فرهنگ یک مدیر فرهنگی باشد چه می توان گفت ؟ کسی که خود یک نور چشمی است چگونه می تواند .... 

(جای نقطه چین را شما تکمیل کنید )

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact