شروع ... 

دیگر نخواهم نوشت.شاید برای اخرین ها  .تا چه پیش آید. خسته از نگاه ها برچسب ها و .... 

دیگر .... 

از اینکه ابهام داره متاسفم. دیگر مهلت فکر کردن هم نمانده .تلاش و تلاش برای زندگی و زنده ماندن ... 

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact